აიღე სესხი
მარტივად

სასწრაფო სესხი

გაუმჯობესებული პირობები

სასწრაფო სესხის ლიმიტი  50000 ლარამდე გაიზარდა. 
ყველა მომხმარებელს ეძლევა შესაძლებლობა, აირჩიოს სესხის გადახდის სასურველი თარიღი.
საპროცენტო განაკვეთი
ყველა მომხმარებლისთვის ინდივიდუალურია და 21%-37%-მდე მერყეობს , ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი კი  25%-47%-მდე. 
სესხის მაქსიმალური ვადა 48 თვეა, თუმცა წინსწრებით დაფარვა ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი.
სესხის ძირი და პროცენტი პირველივე თვიდან ერთდროულად იფარება - ვადის ბოლოს სესხი ავტომატურად ნულდება.

 

თანხის მოთხოვნა

  • სესხის ვადა 48 თვე
დახმარება